Pravidlá Bombkisklep.com

I. Všeobecné ustanovenia

1. Pravidlá definujú podmienky predaja produktov v internetovom obchode www.bombkisklep.com prevádzkovanom F.P.H. P&P Dariusz Szymański NIP 5731025187, REGON 151362708 so sídlom 42-208 Częstochowa, ul. Asnyka 22 „spotrebiteľom“ v zmysle čl. 221 zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník. Internetový obchod predáva tovar prostredníctvom internetu.

2. Predaj prebieha prostredníctvom internetu formou zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom zadávajúcim objednávku, ďalej len kupujúci, a F.P.H. P&P Dariusz Szymański 42-208 Częstochowa, ul. Asnyka 22, ďalej len Predávajúci.

3. Predávajúci poskytuje tieto Pravidlá vo formáte PDF, ktorý umožňuje ich uloženie na trvanlivom médiu Zariadenie kupujúceho.

4. Predávajúci vynakladá maximálne úsilie na dodržanie obchodných podmienok predaja prostredníctvom internetovej stránky www.bombkisklep.com upravovať práva a povinnosti spotrebiteľa v súlade s dobrými mravmi s prihliadnutím na jeho záujmy.

5. Kupujúci by si mal prečítať obsah týchto Pravidiel. Pri registrácii alebo procese objednávania Kupujúci budú vyzvaní, aby prijali ustanovenia týchto pravidiel prostredníctvom poskytovaných funkcií takzvaný zaškrtávacie políčko.

6. Kupujúci môže využiť alternatívne spôsoby riešenia sporov, tzv ADR. Medzi najčastejšie používané v Poľsku metódy zahŕňajú: arbitráž a mediáciu. Na stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa nájdete ďalšie informácie o postupe a miestach, kde je možné spor s predávajúcim vyriešiť mimosúdnou cestou: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Primárna zodpovednosť predávajúceho je založená na záruke uvedenej v ustanoveniach zákona z 23. apríla 1964. Občiansky zákonník (konsolidované znenie, Zbierka zákonov z roku 2014, bod 121). Záruka je zasa dobrovoľným vyhlásením o kvalite tovar odovzdaný podnikateľom. Ak predávajúci uvedie produkty so zárukou, bude o tom kupujúci informovaný záruku jasným a zrozumiteľným spôsobom v poľštine. V záruke budú uvedené povinnosti ručiteľa a Práva kupujúceho v prípade, že predávaný tovar nemá vlastnosti uvedené v záručnom liste. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predaný predmet.

8. Kupujúci môže zadávať objednávky 24 hodín denne prostredníctvom webovej stránky www.bombkisklep.com.

9. Zadanie objednávky pozostáva zo štyroch fáz: 1 - výber produktu ("Pridať do košíka"), 2 - výber spôsobu platby a doručenie, 3 - zadanie osobných údajov Kupujúcim potrebných na realizáciu objednávky, 4 - potvrdenie zadanie objednávky Kupujúcim.

10. Po potvrdení objednávky Kupujúcim ju Predávajúci zašle Kupujúcemu poštou elektronicky (e-mailom) na adresu uvedenú Kupujúcim, potvrdenie objednávky produktu.

11. Objednávka je vybavená za podmienky, že tovar je na sklade. V prípade nedostupnosti niektorého tovaru z objednávky je Zákazník informovaný o stave objednávky a rozhodne sa o spôsobe jej realizácie (čiastočná realizácia, predĺžená čakacia doba, zrušenie celej objednávky). Ku každej objednávke je možné vystaviť faktúru s DPH. Vygeneruje sa, keď je všetok tovar objednaný zákazníkom kompletný a pripravený na odoslanie

12. Cenník dopravy je dostupný na www.bombkisklep.com/ II. Formy platby a doručenia 1. Zákazník si môže zvoliť nasledovné formy platby za objednaný tovar: a) platba na bankový účet (tradičný prevod) na účet obchodu. b) platba prostredníctvom systému PAYU.

II. Dodanie objednaných produktov prebieha:

kuriérom DPD

III. Predávajúci nepoužíva predvolené možnosti so skrytými platbami.

IV.Právo na odstúpenie od zmluvy/vrátenie tovaru

1. V súlade so zákonom zo dňa 2.3.2000 „O ochrane niektorých práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom“ má zákazník právo odstúpiť od zakúpeného tovaru v našej predajni bez udania dôvodu v lehote 10 dní odo dňa prevzatia zásielky. Vrátenie tovaru je platné len vtedy, ak zákazník do 3 dní odo dňa prevzatia zásielky oznámil obchodu svoju ochotu vrátiť zásielku, zakúpený tovar nejaví známky používania a má nebol nijak poškodený. Obchod garantuje vrátenie sumy rovnajúcej sa cene tovaru. Peniaze budú vrátené do 14 pracovných dní bankovým prevodom na účet uvedený zákazníkom. Náklady na odoslanie späť sú nevratné

2. Ak má zakúpený tovar výrobné chyby, zašlite ho prosím späť na adresu predajne.

3. Produkt bude nahradený plnohodnotným produktom a ak to nebude možné, vrátime peniaze.

4. Kupujúci akceptuje, že určitá časť ponúkaných produktov je vyrobená ručne, čo neumožňuje plnú opakovateľnosť prezentovanej ponuky. Tieto rozdiely môžu predstavovať len malý stupeň farby, tvaru alebo vzoru.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky, ak údaje, ktoré kupujúci uviedol pri vypĺňaní príslušného formulára na internetovej stránke predávajúceho, sú neúplné, nesprávne alebo nepravdivé.

6. Predávajúci nezodpovedá za následky náhodných udalostí mimo jeho kontroly, ktoré zabránili alebo sťažili plnenie zmluvy (napr. požiar, povodeň, štrajky, uzavretie hraníc, pandémia a pod.).

7. Predávajúci môže navrhnúť iné riešenie. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže Kupujúci v tejto situácii zmeniť svoje výberom a požiadavkou uviesť tovar do súladu so zmluvou iným spôsobom, t.j. znížiť cenu.

8. Predávajúci vymení tovar alebo odstráni vadu v primeranej lehote, ktorá netrvá dlhšie ako 14 kalendárnych dní. ak Predávajúci túto lehotu nedodrží, Kupujúci mu môže určiť lehotu na splnenie požiadavky. V prípade ďalej nečinnosti predávajúceho a uplynutí predpísanej lehoty je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zníženie ceny.

9. Predávajúci zodpovedá kupujúcem  za predaný tovar, ak vada zistí v priebehu 2 rokov od jeho vydanie. Po dobu jedného roka ručenia predávajúceho je predpoklad, že vada alebo jej vada je zistená príčina existovala už v čase predaja. V takom prípade musí Predávajúci preukázať, že vada bola spôsobená zavinením Kupujúci. Ak sa vada zistí neskôr, t. j. medzi dvanástym a dvadsiatym štvrtým mesiacom od pri dodaní tovaru by mal kupujúci preukázať, že vada tovaru existovala už v čase kúpy.

V. Zásady ochrany osobných údajov

1. Správcom osobných údajov predávajúceho je F.P.H. P&P Dariusz Szymański

2. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade so zákonom zo dňa 29.8.1997 „O ochrane údajov osobné“. Zákazníci Predávajúceho majú na základe tohto zákona právo na prístup, opravu a opravu svojich údajov podanie žiadosti o zastavenie ich používania na účely súvisiace s plnením zmluvy.

3. Poskytnutie potrebných osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné, ich absencia však znemožňuje nákupov. Kupujúci kúpou súhlasí s použitím svojich osobných údajov za účelom a v rozsahu potrebnom na vybavenie objednávky.

4. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho a) súvisiace s vybavením objednávky, b) charakteru technické, t.j. IP adresa, čas prístupu, webová stránka, z ktorej sa kupujúci na webovú stránku predávajúceho pripojil a pod.

5. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom vybavenia zadanej objednávky a s dodatočným výslovným súhlasom Kupujúci aj za účelom poskytovania informácií o nových produktoch, propagačných akciách alebo na účely prieskumu Spokojnosť kupujúceho.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje Kupujúceho na účely obhajoby jeho oprávnených záujmov.

7. Predávajúci prijme primerané bezpečnostné opatrenia z hľadiska technických a organizačných informácií tak, aby zabrániť sprístupneniu osobných údajov Kupujúceho neoprávneným subjektom.

8. Kupujúci má právo kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov prostredníctvom kontaktovanie Správcu údajov e-mailom, klasickou poštou alebo telefonicky.

VI. Podmienky poskytovania elektronických služieb prostredníctvom www.bombkisklep.com

1. Internetovú stránku www.bombkisklep.com (ďalej aj „webová stránka“) spravuje a edituje F.P.H. P&P Dariusz Szymański, ďalej tiež len „Správca“.

2. Webová stránka slúži Kupujúcim na nákup tovaru z ponuky Predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný rešpektovať autorské práva k materiálom na stránke v súlade s ustanovenia zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a právach s ním súvisiacich.

4. Prístup k niektorým funkcionalitám webovej stránky vyžaduje vždy predchádzajúcu registráciu a prihlásenie.

5. Používanie funkcionality webovej stránky je dobrovoľné.

6. Registrácia na stránke je bezplatná.

7. Je neprijateľné, aby kupujúci na webovú stránku zverejňoval nezákonný obsah, ktorý vyzýva rasová, náboženská, etnická nenávisť alebo nenávisť podporujúca násilie, všeobecne uznávané ako morálne odsúdeniahodné, spoločensky nevhodné a porušujúce pravidlá netikety.

8. Zadávanie objednávok cez webovú stránku je možné za predpokladu, že IKT systém, z ktorého spĺňa kupujúci používa nasledovné minimálne technické požiadavky: a) Internet Explorer verzia 7.0 alebo novšia z Aktivovaná podpora ActiveX, JavaScript a cookies alebo b) Mozilla Firefox verzie 5.0 alebo novšej so zapnutou podporou Java, JavaScript a aplety cookies, alebo c) Google Chrome verzie 21.0 alebo novšej s povolenými Java apletmi, JavaScript a cookies, d) minimálne rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 pixelov

9. Webová stránka môže využívať tzv „Web beacons“ na prijímanie informácií, ako sú: napr. IP adresa (Internet Protokol) počítača, na ktorom bola stránka načítaná, URL stránky, čas načítania stránky, typ prehliadača, ako aj informácie obsiahnuté v súboroch cookie, na vyhodnotenie účinnosti našej reklamy.

10. Webová stránka používa cookies na zaistenie bezpečnosti a vysokej úrovne zákazníckych služieb. kupujúci môže kedykoľvek nezávisle zmeniť nastavenia cookies - definovať podmienky ich uchovávania a získanie prístupu pomocou súborov cookie k vášmu zariadeniu prostredníctvom nastavení webového prehliadača alebo pomocou konfiguráciu služby.

11. Mali by sa podávať sťažnosti týkajúce sa prevádzky webovej stránky alebo hlásenia týkajúce sa porušenia týchto pravidiel zaslané e-mailom na adresu: sklep@bombkisklep.com

12. Na reklamácie zaslané e-mailom alebo listom bude správca prihliadať. Odpovedať reklamácia bude zaslaná do 14 dní od prijatia reklamácie na adresu osoby, ktorá reklamáciu podáva, uvedenú v sťažnosti.

VII. Zmeny Predpisov

V prípade zmien Pravidiel o nich budú Kupujúci informovaní prostredníctvom webovej stránke www.bombkisklep.com minimálne 14 dní vopred so žiadosťou o prijatie ustanovení zmenených a doplnených pravidiel. Nariadenia z 1. januára 2018.

VIII. zásady ochrany osobných údajov

1. Informácie o správcovi osobných údajov Spoločnosť F.P.H. P&P Dariusz Szymański NIP 5731025187, REGON 151362708 so sídlom 42-208 Częstochowa, ul. Asnyka 22 je správcom vašich osobných údajov ako našich klientov a dodávateľov

2. Kategórie, účely, dôvody, doby používania a uchovávania vašich osobných údajov

a) Plnenie zákonných povinností: - vystavovanie, prijímanie, uchovávanie predajných a nákupných faktúr, - vydávanie, prijímanie, uchovávanie reklamačných formulárov, - vystavovanie, prijímanie, uchovávanie účtovných dokladov, - prijímanie, zdieľanie, skladovanie tovarových certifikátov, - príjem, uchovávanie výkazov DPH. Základ: umenie. 6 sek. 1 c GDPR.Obdobie: doba vyplývajúca z ust.

b) Uzatváranie a plnenie zmlúv, objednávok a objednávok Základ: umenie. 6 sek. 1b GDPR. Trvanie: trvanie zmluvy alebo obstarávania, potom obdobie, po ktorom nároky sú premlčané alebo v prípade uplatnenia z našej strany resp pohľadávky voči nám počas trvania konania.

c) Náš oprávnený záujem: - zriaďovanie, ochrana, uplatňovanie našich nárokov alebo voči nám, - overenie dôveryhodnosti platby, - získavanie údajov z verejných registrov (CEIDG, KRS, GUS, US, VIES atď.), - vytváranie štatistík, analýz, prehľadov pre vlastnú potrebu firmy. Základ: umenie. 6 sek. 1 f GDPR. Trvanie: trvanie zmluvy alebo obstarávania, potom obdobie, po ktorom nároky sa premlčujú alebo v prípade uplatnenia z našej strany alebo proti nám nám nároky počas trvania konania.

3. Kategórie príjemcov, ktorým prenášame vaše osobné údaje

a) Subjekty spolupracujúce s nami pri poskytovaní služieb: účtovných, daňových, účtovné, HR, právne, poradenské, konzultačné a pod.

b) Oprávnení zamestnanci našej spoločnosti.

c) Subjekty vykonávajúce poštovú a kuriérsku činnosť – ak je to relevantné treba poslať list alebo tovar.

d) Subjekty vykonávajúce platobnú činnosť (banky, platobné inštitúcie) - v prípade potreby na účely platby, vrátenia, reklamácie.

e) Subjekty odkupujúce pohľadávky - v prípade nezaplatenia našich pohľadávky.

f) Verejné inštitúcie: súdy, polícia, prokuratúra, súdni exekútori, daňové úrady, ZUS, PIP, PIH atď. - v prípade požiadavky z našej strany alebo vyšetrovania z našej strany naše pohľadávky a pohľadávky.

4. Vaše práva

Máte právo podať nám žiadosť – vždy písomne ​​s potvrdením o prijatí (osobne, listom alebo e-mailom) ohľadom Vašich osobných údajov o: - prístup k údajom, - oprava a oprava údajov, - obmedzenie spracovania údajov, - vymazanie neoprávnene spracúvaných údajov, - prenos dát, - odvolanie súhlasu so spracovaním a uchovávaním údajov, - vznesenie námietky. Máte tiež právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje zákon.

5. Ochrana vašich osobných údajov Pri starostlivosti o vaše osobné údaje využívame množstvo rôznych typov zabezpečenia, vynakladajú maximálne úsilie na zaistenie ich bezpečnosti.